User id: 9692233
This is for the Worlds we have mapped....

Player name World Might Alliance
rahmi459 459 210,351,599,554 ihtiyar
Rahmi 389 1,376,664,199 muhabbet olsun
rahmi 474 65,412,125 TURKIYE_CUMHURIYETI
imhar 343 1,637,917 AKINCILAR
Rahmi55 388 1,331,380 MaT_RaX