User id: 3134956
This is for the Worlds we have mapped....

Player name World Might Alliance
Sahit 462 231,818,733,886 HILAL_Sanctuary
kemankesh 467 150,931,184,265
Sahit 468 130,000,649,963 IS THE ALONE
Sahit 464 104,597,440,989 HISPANIA DE REYES
Sahit 471 91,961,990,936 IMPERIUM
Sahit 472 85,598,159,196 CABALLEROS TEMPLARIOS
Sahit 469 76,498,771,712
Sahit 465 74,660,818,624 ESPERANZADOS
Sahit 470 63,023,931,879 KAMAI
Sahit 463 60,911,997,116 ARENA DE KOLISEUM
Sahit 450 55,211,463,918 Guerreros Latinos
Sahit 448 16,937,284,835 Royal Thrones Inc
Sahit 445 12,937,443,055 HONOR Y GLORIA
Sahit 460 10,282,103,448 Poder Hispano
Sahit 453 5,695,988,863 KOC INFORMATION
Sahit 434 4,990,705,761 EL GRAN PODER HISPANO
Sahit 435 1,656,049,618 The Chosen Knights
Sahit 447 1,647,852,016 Sobrevivientes
Sahit 458 870,975,745 Dragons reborn
Sahit 442 869,012,381 LOS GUERRILLEROS
Sahit 411 712,851,608 El Poder Hispano
Sahit 426 562,667,605
Sahit 420 426,073,766 DIOSES GUERREROS II
Sahit 441 263,986,483 GUERREROS DE HONOR
Sahit 455 121,520,765 Legions Elite_2
Sahit 413 85,782,278 GUERREROS DE LAS SOMBRAS
Sahit 417 75,123,497 Getting Peace
Sahit 412 70,818,885 GUERREROS ETERNOS
Sahit 430 65,479,971
Sahit 410 45,058,692 ira de bestias
Sahit 416 42,125,293
Sahit 425 40,159,110
Sahit 400 38,610,261
Sahit 423 33,341,323
Sahit 351 21,278,050
Sahit 466 20,024,151 EL CID
Sahit 444 18,265,783 CONFLICTO
Sahit 399 16,482,037 GUERREROS DE SANGRE
Sahit 394 15,480,844
Sahit 443 14,046,855 PODER HISPANO
Sahit 407 13,307,467 Los llaneros solitarios
Sahit 428 12,365,226
Sahit 402 12,355,804
Sahit 474 12,227,601 poder hispano
Sahit 429 11,853,059 Los llaneros solitarios
Sahit 451 11,843,868 Wizzard
Sahit 401 11,420,125 Estigia
Sahit 348 9,254,979 El Poder Hispano
Sahit 352 8,589,487
Sahit 345 7,670,120
Sahit 408 6,846,704 los eternos de camelot
Sahit 397 5,082,165
Sahit 424 4,053,780 Caballeros Reales De KOCI
Sahit 409 3,946,714 Poison
Sahi1 393 2,848,016 LA SOMBRA DEL VIENTO
Sahit 398 2,011,903 Caballeros Reales De KOCI
Sahit 343 1,481,527 HASTA LA VICTORIA SIEMPRE
Sahit 418 1,480,277 HASTA LA VICTORIA SIEMPRE
CristianVazquez 392 459,298 Mercenarios del Metal
Gladius 415 456,080
Sahit 439 257,190
Sahit 406 254,296
Sahit 421 148,075
Sahit 403 109,550 A T L A N T I S
Sahit 454 52,012 ALEJANDRIA
Oenomaus 422 28,265
Sahit 379 8,475
Oenomaus 405 3,115
Sahit 347 50