User id: 19003028
This is for the Worlds we have mapped....

Player name World Might Alliance
LyK0i 472 777,683,647,599
LyK0i 470 594,063,060,370
LyK0i 463 385,592,428,410
LyK0i 462 316,881,248,914
LyK0i 466 241,621,074,690
LyK0i 467 233,771,086,410
LyK0i 460 165,323,024,208 Wicked Wasted Defenders
LyK0i 474 133,000,426,319 Vampires
LyK 471 112,805,903,041 Bandits_Reborn
LyK0i 464 73,800,534,050
LyK0i 469 62,660,348,050
LyK0i 465 34,358,193,460
LyK0i 468 57,010