User id: 10046414
This is for the Worlds we have mapped....

Player name World Might Alliance
surfer 472 1,362,502,234,188 _HORDE_SAUVAGE_
Kourotrophos 457 149,446,187,587 ?TerreDesLoups?
KouRanos 436 14,844,748,881 Les feroces de l_enfer
Sebastien9z05w 437 1,261,037 kouros
Sebastien9z05w 300 811,081 Ninoumaniak
kourou 347 1,511
didou 439 75
kourou 474 65