User id: 6746969
This is for the Worlds we have mapped....

Player name World Might Alliance
mikelo 463 1,381,789,766,285 KOLISEUM
SCORPIO1 456 32,513,032,510 flojos de pantalon
miki 472 15,700,238,660
miki 422 875,506,152
Mikelo 394 725,113,569 EL MANICOMIO 393
miki 354 10,368,932
corrupto 439 95