User id: 3785554
This is for the Worlds we have mapped....

Player name World Might Alliance
Luki38 468 713,336,738,795 XXX__xxx__XXX
XXXXLUKI38XXXX 463 150,735,693,375 ILLUMINATIS
Luki38 456 96,726,141,701 THE_EXPANDABLES
LATIMER38 467 63,511,327,667 RENACER GONDOR
LATIMER38 452 8,604,890,828 RENACER GONDOR
LATIMER38 420 2,330,429,481 RENACER GONDOR
LATIMER38 345 1,751,725,790 DIOSES GUERREROS
Jose294xg 441 168,491,228 LA CAJA DE PANDORA
Jose294xg 394 5,939,325 LA CAJA DE PANDORA